Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem danych osobowych jest Waldemar Lisowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ModernEdu Waldemar Lisowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8681737526 , numer REGON: 120803849 .

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 123).

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez firmą ModernEdu Waldemar Lisowski, wykonania tych umów, a także wykonania ciążących na przedsiębiorcy obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez firmę ModernEdu Waldemar Lisowski ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania).

5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Klientów, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane osobowe są:
- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych).

6. Administrator nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

7. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania przez firmę ModernEdu Waldemar Lisowski umowy z Klientem. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

8. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych).

10. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych wskazanych w punkcie 17 oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.

11. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
14. W celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami, przedsiębiorca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych m.in. z usług firm kurierskich, poczty, podmiotu obsługującego płatności, dostawców oprogramowania, dostawców poczty elektronicznej. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów sklepu, tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

15. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Klienta z firmą ModernEdu Waldemar Lisowski umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez firmę działań na żądanie Klienta oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez przedsiębiorcę ciążącego na nim obowiązku prawnego - przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez Klienta wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi informowanie Klienta o nowych ofertach i promocjach.
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies