REGULAMIN SERWISU

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Edukacyjne ModernEdu

1. Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem serwisu www.modernedu.pl jest ModernEdu Waldemar Lisowski z siedzibą w Łazanach 259, 32-020 Wieliczka, PESEL: 8681737526, numer REGON: 120803849, nr wpisu do ew. dział. gosp. 001551735/2020, tel. +48 513806285, e-mail: biuro@modernedu.pl.
1.2 Centrum Edukacyjne ModernEdu ustala niniejszy regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
1.3 Regulamin ten określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Edukacyjne ModernEdu, warunki uzyskania informacji o warsztatach, oraz dokonania ich rezerwacji, opłaty i ewentualnej rezygnacji.
1.4 Użytkownik korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

2. Podstawowe definicje
2.1 ModernEdu – Centrum Edukacyjne z siedzibą w Łazanach 259, 32-020 Wieliczka, którego działalność polega na organizacji i prowadzeniu warsztatów z radzenia sobie ze stresem dla dzieci i młodzieży szkolnej, których rezerwacji można dokonać na stronie www.modernedu.pl, telefonicznie pod numerem +48 513806285 lub mailowo: biuro@modernedu.pl
2.2 Konsultant - pracownik ModernEdu, zajmujący się kompleksową obsługą Klienta, do którego obowiązków należy prezentowanie oferty warsztatowej oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących warsztatów.
2.3 Trener – pracownik ModernEdu, który zajmuje się przeprowadzeniem warsztatów.
2.4 Warsztat – zajęcia z radzenia sobie ze stresem organizowane i dostarczane przez Centrum Edukacyjne ModernEdu w wersji online lub stacjonarnej.
2.5 Klient - osoba zakupująca warsztaty w imieniu swojego dziecka, w imieniu placówki szkolno-wychowawczej bądź wybranej klasy.
2.6 Uczestnik – osoba niepełnoletnia/pełnoletnia koszystająca z warsztatów.
2.7 Partner – firma wspólpracująca z Centrum Edukacyjnym ModernEdu, dostarczająca usługi wspierające działanie serwisu.
2.8 Formularz – formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www.modernedu.pl służący do dokonania rezerwacji warsztatu.

3. Warsztaty organizowane przez Centrum Edukacyjne ModernEdu i prezentowane na stronie www.modernedu.pl
3.1 Centrum Edukacyjne ModernEdu na swojej stronie internetowej prezentuje szczegóły warsztatów, które organizuje.
3.2 Wszelkie informacje dotyczące warsztatów, korzyści z nich płynące oraz ceny prezentowane są na stronie www.modernedu.pl.
3.3 Prezentowane na stronie internetowej www.modernedu.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3.4 Centrum Edukacyjne ModernEdu nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu, jak również za informację, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Partner. Nie ponosi także odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu.

4. Proces wybierania, rezerwacji i rezygnacji z warsztatów
4.1 Klient ma możliwość skorzystania z wszelkich materiałów informacyjnych dostępnych na stronie www.modernedu.pl przed dokonaniem rezerwacji warsztatów.
4.2 Klient może także skontaktować się z Konsultantem ModernEdu drogą telefoniczną pod numerem +48 501006986 lub mailowo biuro@modernedu.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania rezerwacji.
4.3 Serwis umożliwia również złożenie rezerwacji na wybrane przez Klienta warsztaty drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza.
4.4 Klient, dokonując rezerwacji, ma możliwość wyboru sposobu płatności, bezpośrednio przelewem na konto Centrum Edukacyjnego ModernEdu lub korzystając z serwisu PayU. 4.5 Wybierając przelew na konto Centrum Edukacyjnego ModernEdu jako sposób zapłaty, należy dokonać wpłaty przed kliknięciem przycisku „Rezerwuj”. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio na konto ModernEdu: 73 1050 1445 1000 0092 7992 8494, podając w tytule imię i nazwisko klienta oraz numer telefonu.
4.6 Korzystając z serwisu PayU w celu opłaty za warsztaty, Klient klikając w przycisk „Rezerwuj”, automatycznie wysyła formularz rezerwacyjny do Centrum Edukacyjnego ModernEdu oraz zostaje przekierowany na stronę gdzie znajduje się faktura za płaconą usługę, którą można pobrać w formacie pdf lub wydrukować oraz link z logo PayU przekierowujący bezpośrednio do serwisu PayU. Dalsze czynności odbywają się poza serwisem www.modernedu.pl, a zakres dalszej wspłpracy w celu realizacji opłaty regulowany jest przez regulamin serwisu PayU. Dane wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do centrum autoryzacyjnego. Centrum Edukacyjne ModernEdu nie gromadzi danych dotyczących kart i kont bankowych, którymi dokonywane są zapłaty za warsztaty. Po dokonaniu transakcji bank, w którym dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące wpłatę za warsztaty. Czynność ta jak i cała transakcja jest niezależna od Centrum Edukacyjnego ModernEdu.
4.7 Po dokonaniu rezerwacji, Konsultant Centrum Edukacyjnego ModernEdu kontaktuje się z Klientem na podany w formularzu rezerwacyjnym adres mailowy lub numer telefonu celem ustalenia szczegółowego terminu warsztatu oraz formy ich prowadzenia (online lub stacjonarnie).
4.8 Klient ma prawo do rezygnacji z zakupionych warsztatów po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Centrum Edulacyjnego ModernEdu w formie pisemnej (pismo wysłane mailowo na adres biuro@modernedu.pl) nie później niż na 24h przed planowanym terminem warsztatów. Każda zgłoszona prawidłowo rezygnacja umożliwia przełożenie opłaconych warsztatów na nowy, ustalony z Klientem termin lub zwrot środków na podany przez Klienta numer konta w ciągu 14 dni roboczych. Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 24h przed planowanym terminem warsztatów lub nie została w ogóle zgłoszona, warsztat przepada bez możliwości zwrotu środków. Wyjątek stanowią problemy techniczne związane z niemożliwością skorzystania z ww warsztatów w formie online. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

5. Ochrona danych osobowych
5.1 Dane wprowadzone przez Klienta (osobę zgłaszającą) do systemu rezerwacji miejsc przez Internet będą przetwarzane przez Centrum Edukacyjne ModernEdu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). Serwis ten posiada certyfikat SSL gwarantujący bezpieczeństwo powierzanych danych.
5.2 Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne ModernEdu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Centrum Edukacyjne ModernEdu z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Edukacyjne ModernEdu w celach świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

6. Postanowienia końcowe
6.1 W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6.2 Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupione warsztaty. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie i dostarczona drogą elektroniczną na adres biuro@modernedu.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 30dni od daty jej złożenia.
6.3 Centrum Edukacyjne ModernEdu nie odpowiada za słowa, gesty lub treści udostępniane przez Uczestników w trakcie trwania warsztatów. Centrum Edukacyjne ModernEdu zastrzega sobie prawo do wygłuszenia Uczestnika przeszkadzającego w prowadzeniu warsztatów, a w skrajnych przypadkach do jego usunięcia. Każda próba zmierzająca do dostarczenia treści o charakterze bezprawnym będzie każdorazowo zgłaszana Klientowi zamawiającemu warsztaty Uczestnikowi, którego sprawa dotyczy jak również odpowiednim organom.
6.4 Zapytania i rozmowy z Konsultantem, otrzymane odpowiedzi i przekazane dane są aktualne w chwili ich podania przez Konsultanta. Ze względu na ogólnopolski charakter działalności podane szczegóły mogą ulec dezaktualizacji.
6.5 Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6.6 Dodatkowe pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować do Operatora Serwisu, na adres do korespondencji Centrum Edukacyjne ModernEdu, Łazany 259, 32-020 Wieliczka lub na adres mailowy biuro@modernedu.pl.
6.7 Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Centrum Edukacyjne ModernEdu poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.modernedu.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies